Nimi: Turun Wappuradio ry

Kotipaikka: Turku

Merkitty rekisteriin: 07.11.2018

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Turun Wappuradio ry ja sen kotipaikka on Turku.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Turun korkeakouluopiskelijoiden kampusradioharrastusta ja monipuolistaa opiskelijakulttuuria.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää vuosittain ainakin yhden radiolähetyksen sekä jäsenistölleen säännöllisesti yhteisiä illanviettoja, joiden tarkoituksena on lähetyksen suunnittelu ja toteuttaminen. Lisäksi yhdistys järjestää jäsenistönsä kanssa opiskelijoille suunnattuja illanviettoja ja muita tapahtumia, joilla pyritään kattamaan radion toteutuksesta johtuvia kuluja sekä markkinoimaan lähetystä ja yhdistyksen toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää, irtainta ja aineetonta omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi myös vuokrata tarkoituksensa toteuttamista varten hankittua omaisuuttaan Turun opiskelijayhteisön jäsenille.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Hallitus pitää luetteloa jäsenistä ja julkista jäsenluettelon tietosuojaselostetta. Jäsen on itse velvollinen ilmoittamaan muutoksista jäsenrekisteriin merkittyihin tietoihinsa.

4§ Jäsenen oikeudet

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

5§ Jäsenen velvollisuudet

Jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun.

6§ Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7§ Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Hallituksen on tällöin annettava erotettavalle mahdollisuus tulla kuulluksi, paitsi jos syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Asianomainen jäsen voi saattaa asian yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi vaatimalla sitä kirjallisesti hallitukselta tai sen puheenjohtajalta kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun hallituksen päätös on annettu asianomaisen jäsenen tiedoksi. Tällöin asia on käsiteltävä viimeistään seuraavassa yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa, johon on aikaa vähintään kaksi (2) viikkoa. Hallituksen päätös jäsenen erottamisesta ei astu voimaan ennen kuin yhdistyksen kokous on tehnyt päätöksen jäsenen erottamisesta tai asianomaisen jäsenen mahdollisuus vaatia asiaa käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa raukeaa.

8§ Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, taloudenhoitaja, yksi tai useampi päätoimittaja ja muita jäseniä niin, että hallituksen koko on vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7). Hallitukseen valitaan enintään kaksi (2) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai muu hallituksen varsinainen jäsen, kaksi yhdessä.

10§ Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

11§ Toiminnantarkastus/Tilintarkastus

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle.

12§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen tarkemmin määräämänä päivänä.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 • hyväksytään kokouksen työjärjestys

 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

 • käsitellään muut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 • hyväksytään kokouksen työjärjestys

 • vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

 • vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

 • valitaan hallituksen puheenjohtaja, taloudenhoitaja, päätoimittajat ja muu hallitus 8§:n mukaan

 • valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä

 • käsitellään muut asiat.

Yhdistyksen kokouksen päätöksentekoon voi osallistua vain kokouksen aikana.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokous voi yksimielisellä päätöksellä ottaa käsittelyyn myös kokouskutsun ulkopuolisia asioita. Kokouskutsussa on kuitenkin mainittava, mikäli kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen muuttamista, kiinteistön luovuttamista tai kiinnittämistä taikka yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamista, hallituksen tai sen jäsenen taikka tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan valitsemista tai erottamista, tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä, yhdistyksen purkamista, jäsenen erottamista taikka toimintasuunnitelman tai tulo- ja menoarvion hyväksymistä tai muuttamista.

13§ Päätöksentekojärjestys

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Päätös, joka koskee yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista, on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa ja suljetuissa äänestyksissä kuitenkin arpa.

Henkilövaaleissa, joissa valittavia on yksi (1), on käytettävä seuraavanlaista vaalitapaa. Jokainen äänioikeutettu jäsen saa äänestää yhtä (1) ehdokasta. Tilanteessa, jossa ehdokkaita on kaksi (2), tulee eniten ääniä saanut ehdokas valituksi. Tilanteessa, jossa ehdokkaita on enemmän kuin kaksi (2) ja yksi ehdokkaista saa yli puolet annetuista äänistä, tulee tämä ehdokas valituksi. Mikäli ehdokkaita on enemmän kuin kaksi (2) ja kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, on järjestettävä uusi äänestys kahden (2) eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä ja tässä uudessa äänestyksessä eniten ääniä saanut ehdokas tulee valituksi. Tasatilanteet ratkaistaan arvalla.

Jos valittavia henkilöitä on useampia, vaali toteutetaan siten, että jokainen äänioikeutettu voi äänestää enintään niin montaa ehdokasta kuin on valittavia. Tällöin jokainen ehdokas, jota jäsen äänestää, saa yhden äänen. Valituksi tulevat ne, jotka ovat saaneet eniten ääniä.

14§ Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä, tai vähintään 15 äänioikeutettua jäsentä, sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

15§ Kokouskutsutapa

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta yhdistyksen kotisivuilla ja sähköpostitse jäsenrekisteriin merkittyihin sähköpostiosoitteisiin.

16§ Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta voidaan hyväksyä yksimielisellä päätöksellä yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotus voidaan myös käsitellä kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Tullakseen hyväksytyksi on ehdotuksen kummassakin kokouksessa saatava vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä.

17§ Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kolmenkymmenen (30) päivän väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Tullakseen hyväksytyksi on ehdotuksen kummassakin kokouksessa saatava vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.